لاین های پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

  • عدالت در سلامت
  • تعیین کننده های اجتاعی سلامت (SDH)
  • سنجش کارایی در حوزه های مختلف نظام سلامت
  • حفاظت مالی
  • مسائل اجتماعی
  • فساد در نظام سلامت