آموزش وردپرس
خانه / دکتر مجید داوری دولت آبادی

دکتر مجید داوری دولت آبادی

مشخصات عمومي

  • نام: مجید
  • نام خانوادگي: داوری دولت آبادی
  • بالاترين مدرك و رشته تحصيلي:
  • كارشناس ارشد □      دكتري PhD *      دكتري تخصصي □           دكتري حرفه اي □
  • رشته تخصصي: اقتصاد سلامت ( دارو)
  • مستندات: آخرين حكم كارگزيني
  • مرتبه دانشگاهي:استاد□             دانشيار□                  استاديار  *                مربي □                  محقق □

طرح تحقیقیرديف عنوان طرح تحقيقاتي سال تصويب سال پايان سمت اجرايي در طرح  فوق
1  1 بررسي عدالت مالي در بهره مندی از خدمات تشخیصي درماني در بیماران بستری قلب و عروق شهر اصفهان در سال 1931 92 93 مدیر اجرایی طرح
2  2 بررسي ميزان عدالت در دسترسي به خدمات دارويي در شهرهاي منتخب استان كردستان 88 89 مدیر اجرایی طرح
3  3 بررسي ميزان عدالت در دسترسي به خدمات دارويي در شهرهاي منتخب استان كردستان 88 89 مدیر اجرایی طرح

پايان نامهرديف عنوان سال دفاع استاد راهنما استاد مشاور
ارزیابی هزینه- اثربخشی داروی پرگابالین و مقایسه آن با داروی گاباپنتین در مدیریت درد نوروپاتیک بیماران با آسیب نخاعی در بازار دارویی ایران 1395  

مجید داوری

 
  Cost-Utility Analysis of Prophylaxis versus On-Demand treatment in severe haemophilia A during patients’ lifetime

 

1395  

 

مجید داوری

 
3  3 اثربخشی و هزینه اثربخشی داروی تامسولوسین در مقایسه با داروهای تامسولوسین به اضافه دوتاستراید و تامسولوسین به اضافه فیناستراید در بیماران مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستات در بازار دارویی ایران 1395  

مجید داوری

 

مقالاترديف رديف عنوان مقاله نام مجله سال انتشار

مقاله

نويسنده اول

(مسول ) 

نويسنده

 دوم

 

نوع ايندكس مجله
1 Health care resource utilization and cost of care for

haemophilia A and B patients in Iran

 

Transfusion and Apheresis Science

2016  

Zahra Gharib- Naseri

 

Majid Davari (Corresponding)

 

Pubmed

2  22 The Direct Medical Costs of Outpatient Cares of Type 2 Diabetes in Iran: A Retrospective Study.

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE

 

 

2016

Majid Davari  

Zahra Boroumand

 

Pubmed

3  3  

Measuring Equity in Access to Pharmaceutical Services Using Concentration Curve; Model Development

 

Iranian Journal of Pharmaceutical Research

2015  

Majid Davari

 

Elahe Khorasani

 

ISI

4  4  

The Direct Medical Costs of Breast Cancer in Iran: Analyzing the Patient’s Level Data from a Cancer Specific Hospital in Isfahan

INTERNATIONAL JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE

 

2013 Majid Davari  

Farkhondeh Yazdanpanah

Pubmed
5  5 Health Care Financing In Iran; Is Privatization A Good

Solution?

Iranian J Publ Health 2012 Majid Davari Allan Haycox ISI