آموزش وردپرس
خانه / دکتر محمود علی محمدی

دکتر محمود علی محمدی

مشخصات عمومي

  • نام: محمود                         نام خانوادگي علی محمدی
  • بالاترين مدرك و رشته تحصيلي:كارشناس ارشد □        دكتري PhD    *   دكتري تخصصي □         دكتري حرفه اي □
  • رشته تخصصي: بهداشت محیط
  • مستندات: آخرين حكم كارگزيني
  • مرتبه دانشگاهياستاد□        دانشيار*           استاديار□    مربي □                 محقق □

طرحهای تحقیقاتیرديف عنوان طرح تحقيقاتي سال تصويب سال پايان سمت اجرايي در طرح  فوق
تهیه بانک اطلاعات جامع خصوصیات فیزیکی شیمیایی و میکروبی آبهای بطری شده با تاکید بر شاخص های گرافیکی و آنالیز چند متغیره 1393 1394 مجری
حذف هیدروکربنهای نفتی از محیطهای خاکی با استفاده از اکسیدان پرسولفات در حضور کانی سیدریت 1393 1395 مجری
بررسی تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر تولید آمین های بایوژن تیرامین و هیستامین و پروفایل میکروبی پنیرهای نیمه سخت 1391 1392 مجری

پایان نامه هارديف عنوان سال دفاع استاد راهنما استاد مشاور
تهیه بانک اطلاعاتی جامع ویژگی هاي فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب هاي بطري شده ایران با تأکید بر شاخص هاي گرافیکی و آنالیز چند متغیره 1393 دکتر علی محمدی-دکتر نبی زاده دکتر محوی-دکتر یغماییان
بررسی فلزات سنگین پنیر ایرانی با ظروف پلاستیکی و فلزی 1393 دکتر علی محمدی-دکتر نبی زاده دکتر جاهد خانیکی-مهندس نظم آرا
بررسی وضعیت پسماندهای بیمارستانی شریعتی شهر تهران با استفاده از دو روش ارزیابی خطر حالت شکست و آنالیز اثرات.. 1394 دکتر علی محمدی دکتر نبی زاده-دکتر دهقانی

مقالات

رديف عنوان مقاله نام مجله سال انتشار

مقاله

نويسنده اول

(مسول ) 

نويسنده

 دوم

نوع ايندكس مجله
High-performance removal of toxic phenol by single-walled and multi-walled carbon nanotubes: Kinetics, adsorption, mechanism and optimization studies Journal of Industrial and Engineering

Chemistry

2015 Mohammad

Hadi

Dehghani

Mahmood Alimohammadi Pub med
Effects of storage time and temperature on the antimony and some trace element release from polyethylene terephthalate (PET) into the bottled drinking water JOURNAL OF

ENVIRONMENTAL HEALTH

SCIENCE & ENGINEERING

2014 Mahmood Alimohammadi Ebrahim Molaee Aghaee pub med
Fungal air quality in hospital rooms: a case study in Tehran, Iran Journal of Environmental Health Sciences & Engineering 2013 Faramarz Azimi Kazem Naddafi Pub med
Effects of Wash Procedures and Storage Time on the Antioxidant  Activity of Fresh Vegetables International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical 2015 Mahmood Alimohammadi Farajvand

Nasrin

ISI
Pseudomonas aeruginosa and Heterotrophic Bacteria Count

In Bottled Waters in Iran

Iran J Public Health 2015 Mahmood Alimohammadi Matin MOHAMMADI KOUCHESFAHANI ISI