آموزش وردپرس
خانه / طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

– تعیین میزان کارایی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران و بررسی علل و عوامل ناکارایی در نظام سلامت کشور و ارائه راهکارهای اجرائی جهت ارتقا کارایی نظام سلامت؛
– تعیین وضعیت موجود بی عدالتی در سلامت کشور و بررسی علل و عوامل نابرابری های سلامت و ارائه راهکارهای اجرایی جهت ارتقا عدالت در سلامت.
– محور اول: تعیین میزان کارایی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران و بررسی علل و عوامل ناکارایی در نظام سلامت کشور و ارائه راهکارهای اجرائی جهت ارتقا کارایی نظام سلامت؛
مرحله اول: سنجش وضعیت موجود کارایی نظام سلامت کشور:
1. نهایی سازی اولویت های پژوهشی و شاخص های ورودی و خروجی قابل استفاده برای هریک از پروژه های سنجش کارایی در نظام سلامت ایران؛
2. اندازه گیری و مقایسه کارایی کلی نظام سلامت ایران در تولید سلامت با کشورهای با درآمد متوسط و بالا؛
3. اندازه گیری و مقایسه کارایی استان های کشور در تولید سلامت؛
4. اندازه گیری و مقایسه کارایی نظام سلامت ایران در دستیابی به UHC ؛
5. اندازه گیری و مقایسه کارایی استان های کشور در دستیابی به UHC ؛
6. بررسی مقایسه ای میزان کارایی کلیه بیمارستان های دانشگاهی کشور؛
7. بررسی مقایسه ای میزان کارایی مراکز جامع خدمات سلامت منتخب کشور؛
8. اندازه گیری کارایی نظام مراقبت های اولیه سلامت و نظام بیمارستانی کشور در مقایسه با کشورهای منتخب ( با درآمد متوسط رو به بالا)؛
مرحله دوم: بررسی علل و عوامل احتمالی ایجاد ناکارایی در نظام سلامت کشور:
– بررسی عوامل اصلی و ریشه ای ناکارآیی در نظام سلامت از جنبه عوامل ساختاری و فرآیندی.
– بررسی تاثیر تقاضای القایی در ناکارآیی نظام سلامت: مطالعه ملی برآورد میزان های تقاضای القایی برای خدمات منتخب سرپایی و بستری در ایران.
– بررسی تاثیر فساد در ناکارآیی نظام سلامت: مطالعه ملی سهم‌خواری در پزشکی از منظر جرم‌شناختی، اخلاقی، فقهی، حقوقی و جامعه شناختی در ایران.
مرحله سوم: شناسایی راهکارهای اجرایی ارتقا کارایی نظام سلامت کشور؛
مرحله چهارم:طراحی نظام پایش و ارزیابی کارایی در نظام سلامت کشور.
1. محور دوم: تعیین وضعیت موجود بی عدالتی در سلامت در کشور و بررسی علل و عوامل نابرابری های سلامت و ارائه راهکارهای اجرایی جهت ارتقا عدالت در سلامت:
مرحله اول: بررسی نابرابری در آسیب های اجتماعی موثر بر سلامت و تحلیل قوانین و سیاست¬های (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی) مرتبط با آسیب های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکار به‌منظور بهبود وضعیت؛ 1350-1396.
مرحله دوم: بررسی نابرابری در مرگ و میر، دلایل و روند تغییرات آن در استانهای کشور طی سالهای 1369 تا 1394؛
مرحله سوم: بررسی و تحلیل نابرابری در شاخص های پیامدی سلامت، به تفکیک استان های کشور و تعیین علل و عوامل آن.